Regulamin sklepu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.nrg-clothing.com  prowadzony jest przez firmę NRG-EX Clothing , Mazańcowice 57, 43-391 Mazańcowice Polska, adres poczty elektronicznej: biuro@nrg-clothing.com

1.2.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.3.Definicje:

1.3.1.DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3.2.FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.3.3.KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.3.3.KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3.4.PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.3.5.REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.3.6. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.nrg-clothing.com 

1.3.7. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – firma NRGEX CLOTHING Mazańcowice 57, 43-391 Mazańcowice Polska, adres poczty elektronicznej: biuro@nrg-clothing.com 

1.3.8. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.9. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14.USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.15.ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia.

2.1.1. Formularz Zamówienia – korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia następuje po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) wypełnienia formularza za danymi osobowymi, (2) określeniu sposoby płatności i dostawy zakupionych produktów (3) potwierdzeniu chęci złożenia zamówienia po kliknięciu przycisk „potwierdź zamówienie”.

W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

2.2.1. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.3.1.Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

2.3.2.Dostęp do poczty elektronicznej.

2.3.3.Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

2.3.4.Zalecana rozdzielczość ekranu: 1920px X 1080px.

2.3.5.Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.4.Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.

2.5.Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.6.Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Występuje możliwość przełączenia waluty na Euro lub Dolar Amerykański. Wtedy też cena zostanie przedstawiona zgodnie z oficjalnie przedstawionym kursem walutowym danej waluty. Kurs jest widoczny w dolnej części sklepu internetowego.

3.3.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.4.Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówienia

3.4.1.W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

3.4.2.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, oraz zapisanie zamówienia w bazie danych Sklepu Internetowego.

3.5.Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2., a także poprzez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu zawartej Umowy Sprzedaży.

Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

4.1.Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

4.1.1.Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2.Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4.1.3.Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy. Bank: ING.  Numer rachunku: 19 1050 1070 1000 0090 6733 2693.  SWIFT/IBAN: INGBPLPW

 

5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

5.1.Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.1.1.Przesyłka Pocztą Polską na terenie kraju oraz za granicę.

5.2.Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.

5.3.Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi:

5.3.1 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem, Zamówienia złożone i skompletowane od poniedziałku do piątku do godz. 12.00 - nadawane są tego samego dnia i powinny dotrzeć w ciągu 48h od dnia złożenia zamówienia.

5.3.2 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem, Zamówienia złożone w dniu roboczym po godz. 12 - zaliczane są do zamówień złożonych dnia następnego.

5.3.3 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem, Zamówienie złożone w dni wolne od pracy i święta wysyłane są standardowo pierwszego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia.

5.3.4.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem zwykłym, zamówienie zostaje kompletowane od dnia uznania rachunku bankowego.

 

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1.Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

6.1.1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

6.1.2.Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@nrg-clothing.com lub też pisemnie na adres: Mazańcowice 57, 43-391 Mazańcowice Polska. 

6.1.3.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba, że Klient poda inny sposób.

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1.Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@nrg-clothing.com lub też pisemnie na adres: Mazańcowice 57, 43-391 Mazańcowice Polska.

7.2.W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

7.3.Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba, że konsument wskaże inny sposób.

7.4.Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu.

 

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

8.2.Zmiana Regulaminu:

8.2.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: Zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

8.2.2.Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

8.2.3.Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

8.2.4.W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

8.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.4.Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.